Doğuş Çay konuya

TEMA VAKFI VE DOĞUŞ ÇAY’IN BAŞLATTIĞI ‘HER DEM TOPRAK İÇİN’ PROJESİ KAPSAMINDA RİZE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAY TARIMI EĞİTİMLERİ VERİLECEK

Doğuş Çay konuya

Dün­ya­nın sa­yı­lı çay üre­tim mer­kez­le­rin­den biri olan Rize’de, sür­dü­rü­le­bi­lir çay ta­rı­mı­nın te­me­li­ni oluş­tu­ran top­rak sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı ko­nu­sun­da önem­li bir proje baş­la­tıl­dı. Tür­ki­ye’de top­rak var­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı ala­nın­da re­fe­rans sivil top­lum ku­ru­lu­şu olan TEMA Vakfı, bu alan­da­ki uz­man­lı­ğı­nı Tür­ki­ye’nin en büyük özel sek­tör çay üre­ti­ci­si Doğuş Çay ile bir­leş­tir­di. Doğuş Çay’ın ‘Her Dem Top­rak İçin’ adıy­la TEMA Vakfı ile ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği far­kın­da­lık pro­je­si­nin ta­nı­tım top­lan­tı­sı İstan­bul’da ger­çek­leş­ti­ril­di.

     Rize’nin doğal zen­gin­li­ği ve en önem­li geçim kay­na­ğı olan çayın en iyi şart­lar­da ye­tiş­ti­ril­me­si, aynı lez­zet ve ka­li­te­de üre­ti­le­bil­me­si için Tür­ki­ye’nin en büyük özel sek­tör çay ku­ru­lu­şu olan Doğuş Çay, doğ­du­ğu top­rak­lar­da önem­li bir sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si­ne imza at­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Tür­ki­ye’nin top­rak ve doğal var­lık­la­rı­nın ko­run­ma­sı ala­nın­da uzun yıl­la­ra da­ya­nan bilgi ve de­ne­yim­le önem­li pro­je­ler yü­rü­ten TEMA Vakfı’nın iş­bir­li­ği ile ger­çek­le­şecek olan ‘Her Dem Top­rak İçin’ pro­je­si, Doğuş Çay Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ha­ri­ka Ka­ra­kan Ba­tal­lı ve TEMA Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz Ataç’ın ka­tıl­dı­ğı bir basın top­lan­tı­sıy­la ta­nı­tıl­dı.

 

Ha­ri­ka Ka­ra­kan Ba­tal­lı: “Çay, Tür­ki­ye’de sudan sonra en çok tü­ke­ti­len içecek, çayın ile­le­bet bu top­rak­lar­da ye­tiş­me­si hem ha­ya­li­miz hem so­rum­lu­lu­ğu­muz”

 

     Doğuş Çay’ın te­mel­le­ri­nin 1985 yı­lın­da Rize’de atıl­dı­ğı­nı, bu top­rak­lar­da doğup bu top­rak­lar­dan marka çı­kar­mış bir ku­ru­luş ola­rak, çayın ya­şam­la­rı­nın mer­ke­zin­de ol­ma­ya devam et­ti­ği­ni be­lir­ten Doğuş Çay Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ha­ri­ka Ka­ra­kan Ba­tal­lı, ‘Her Dem Top­rak İçin’ pro­je­si­nin böl­ge­ye duy­duk­la­rı has­sa­si­ye­tin bir yan­sı­ma­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Çayın, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin en önem­li ürün­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Ba­tal­lı, “Doğ­du­ğu­muz top­rak­lar­da çayın ile­le­bet ye­tiş­me­si hem ha­ya­li­miz hem de so­rum­lu­lu­ğu­muz” dedi. Tür­ki­ye’nin dün­ya­da çay tü­ke­ti­min­de bi­rin­ci, üre­ti­min­de be­şin­ci sı­ra­da ve sudan sonra en fazla tü­ke­ti­len içe­ce­ğin çay ol­du­ğu bil­gi­si­ni pay­la­şan Ba­tal­lı, “Çay, bölge in­sa­nı ve eko­no­mi­si için adeta ya­şam­sal de­ğer­de bir ürün. Bir asra yakın geç­mi­şi olan çay, aynı za­man­da sos­yo­lo­jik bir unsur. Tür­ki­ye’de top­lam siyah çay üre­ti­mi mik­ta­rı 250 bin ton. Bu ise, yak­la­şık 4 mil­yar TL’lik bir pazar an­la­mı­na ge­li­yor. Doğuş Çay ola­rak bu üre­ti­min yak­la­şık 28 bin to­nu­nu biz kar­şı­lı­yo­ruz. Üçü dün­ya­nın en büyük çay fab­ri­ka­la­rı ara­sın­da yer almak üzere; Rize’de 5 adet yaş çay iş­le­me, Ordu’da ise 1 adet çay pa­ket­le­me te­si­si­miz bu­lu­nu­yor. Bu te­sis­ler yıl­lık 35 bin ton üre­tim ka­pa­si­te­si­ne sahip. Genel mer­ke­zi­miz­le bir­lik­te, fab­ri­ka­la­rı­mız­da 1100 ki­şi­yi is­tih­dam edi­yo­ruz.

     Çoğu Rize ve çev­re­sin­den olmak üzere mev­sim­sel is­tih­da­mın da ek­len­me­siy­le be­ra­ber bu rakam 2 bin 500 ki­şi­ye kadar ula­şı­yor. Çay, bizim işi­mi­zin mer­ke­zin­de. Bizle bir­lik­te bin­ler­ce kişi de çay bit­ki­sin­den ekmek yiyor. Bu yüz­den çay ta­rı­mı­nın sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği, etkin ve ve­rim­li ol­ma­sı tüm ke­sim­ler için son de­re­ce önem­li bir ön­ce­lik” dedi. 

“Çay ta­rı­mı ya­pı­lan top­rak­lar sert­le­şi­yor, acil ted­bir ge­re­ki­yor”

     Doğuş Çay ola­rak, TEMA ile baş­lat­tık­la­rı ‘Her Dem Top­rak İçin’ pro­je­siy­le, bir yıl bo­yun­ca üre­ti­ci­le­rin ve üre­ti­ci­yi et­ki­le­yen tüm ke­sim­le­rin top­rak­la il­gi­li far­kın­da­lı­ğı­nı ar­tır­ma­yı, top­rak­la­rın­da ya­şa­nan sı­kın­tı­nın çözüm yol­la­rı­nı gör­me­le­ri­ni sağ­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ha­ri­ka Ka­ra­kan Ba­tal­lı; şöyle devam etti: “Biz Doğuş Çay ola­rak, üre­ti­ci­ler­le sü­rek­li temas ha­lin­de­yiz. Saha eks­per­le­ri­miz, alım uz­man­la­rı­mız, mü­hen­dis­le­ri­mi­zin çay ta­rı­mı yapan ki­şi­le­rin so­run­la­rı­nı, top­rak­ta­ki ve çayın ken­di­sin­de­ki verim sey­ri­ni çok ya­kın­dan takip edi­yor. Rize’de ve genel ola­rak Doğu Ka­ra­de­niz’de üre­ti­ci­ler­le ko­nuş­tu­ğu­muz­da, artık ne­re­dey­se hepsi top­rak­la­rı­nın gi­de­rek daha da sert­leş­ti­ği­ni söy­lü­yor. Çoğu üre­ti­ci, uzun za­man­dır ‘Top­rak­ta so­lu­can bile yok’ diyor. Bu da, top­rak­ta­ki mik­ro­or­ga­niz­ma ya­pı­sın­da dahi de­ği­şim­ler ol­du­ğu­nu, top­ra­ğın fi­zik­sel özel­lik­le­ri­nin kö­tü­ye git­ti­ği­ni or­ta­ya ko­yu­yor. Ted­bir alın­ma­ma­sı du­ru­mun­da, Doğu Ka­ra­de­niz’de ge­le­cek­te çayın ve­ri­mi­nin ve ka­li­te­si­nin gi­de­rek düş­me­si teh­li­ke­siy­le karşı kar­şı­ya­yız.”

“600 üre­ti­ci­nin yanı sıra ka­dın­la­ra, ço­cuk­la­ra, öğ­ret­men, din adamı ve eks­per­le­re de eği­tim ve­ri­lecek”

     Bir yıl sü­recek pro­je­nin mer­ke­zin­de her biri birer ‘mikro aile iş­let­me­si’ ola­rak ta­nım­la­nan çay üre­ti­ci­le­ri­nin bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Ha­ri­ka Ka­ra­kan Ba­tal­lı, proje sü­re­sin­ce, 600 üre­ti­ci­nin özel ola­rak kur­gu­la­nan bir eği­tim prog­ra­mın­dan ya­rar­lan­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü­nü açık­la­dı. Bu eği­tim prog­ra­mın­dan ya­rar­la­na­cak ke­sim­ler ara­sın­da üre­ti­ci­le­rin yanı sıra on­la­rın sos­yal çev­re­sin­de yer alan ka­dın­lar ve ço­cuk­lar ile etki li­de­ri ola­rak ta­nım­la­nan öğ­ret­men, din gö­rev­li­si ve eks­per­le­rin de bu­lun­du­ğu­nu ifade eden Ba­tal­lı, “Pro­je­nin hedef kit­le­sin­de­ki tüm ke­sim­le­re çay bit­ki­si­nin eko­lo­ji­si­ne uygun top­rak ko­şul­la­rı, bitki bes­le­me, güb­re­le­me, bu­da­ma, hasat ve top­rak yö­ne­ti­mi ko­nu­sun­da bil­gi­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı te­orik ve pra­tik yön­tem­ler­le TEMA ta­ra­fın­dan su­nu­la­cak. Pro­je­de Doğuş Çay pro­fes­yo­nel­le­ri ve uz­man­la­rı da aktif ola­rak görev ala­cak. 

 

TEMA Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz Ataç: “Pro­jey­le Doğu Ka­ra­de­niz’de top­rak sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da far­kın­da­lık ya­rat­ma­yı he­def­li­yo­ruz”

 

     TEMA Vakfı Baş­ka­nı Deniz Ataç Rize’de çay ta­rı­mı­nın sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­mak için top­ra­ğı ko­ru­ma­yı he­def­le­yen bir eği­tim pro­je­si için Doğuş Çay’la iş­bir­li­ği yap­mak­tan büyük mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak şöyle devam etti: “Doğu Ka­ra­de­niz’de çay ta­rı­mı­nın ku­şak­lar boyu devam et­me­si­nin oda­ğın­da top­rak sağ­lı­ğı­nın ve çay bah­çe­le­ri­ne komşu eko­sis­tem­le­rin ko­run­ma­sı yer alı­yor. Bu ko­nu­da güç­le­ri­mi­zi bir­leş­tir­me­miz ge­re­ki­yor. TEMA Vakfı ku­rul­du­ğu 1992 yı­lın­dan bu yana ya­şa­mın kay­na­ğı top­ra­ğı ko­ru­ma­nın ya­şa­mı ko­ru­mak ol­du­ğu il­ke­siy­le ha­re­ket etti. Top­rak var­lı­ğı­nı ko­ru­mak yal­nız­ca eroz­yo­nu ön­le­mek­le sı­nır­lı değil, top­rak eko­sis­te­mi­nin tüm bi­le­şen­le­ri ile bü­tün­sel ola­rak ko­run­ma­sı­dır. Bu da sür­dü­rü­le­bi­lir ya­şa­mın te­me­li­ni oluş­tu­rur. Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde top­rak sağ­lı­ğı­nı ve komşu eko­sis­tem­le­ri ko­ru­yan sür­dü­rü­le­bi­lir çay ta­rı­mı ya­pıl­ma­sı­na kat­kı­da bu­lun­mak için Doğuş Çay iş­bir­li­ği ile yü­rü­te­ce­ği­miz ‘Her Dem Top­rak İçin’ pro­je­si­nin temel he­de­fi Doğu Ka­ra­de­niz’de çay bah­çe­le­rin­de top­rak sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da far­kın­da­lık ya­rat­mak” dedi.

“Çay ta­rı­mı­nın sü­rek­li­li­ği için güç­le­ri­mi­zi bir­leş­tir­me­miz ge­re­ki­yor”

     TEMA Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ataç, şöyle devam etti: “Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar, çay üre­ti­ci­si­ni bi­re­bir­de din­le­di­ği­miz­de ya­pı­lan ak­ta­rım­lar Rize’de çay bah­çe­le­rin­de top­ra­ğın gi­de­rek asit­leş­ti­ği­ni, çay bit­ki­si­nin uygun ye­tiş­me ko­şul­la­rı­nın dı­şı­na çık­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı or­ta­ya ko­yu­yor. Top­rak­ta­ki asit­li­ğin art­ma­sıy­la be­ra­ber top­ra­ğın fi­zik­sel ve or­ga­nik ya­pı­sın­da de­ğiş­me­ler mey­da­na ge­li­yor. Top­ra­ğın su tutma ka­pa­si­te­si dü­şü­yor, ha­va­lan­ma­sı aza­lı­yor, top­ra­ğın ge­çir­gen­li­ği gi­de­rek aza­lı­yor. Bu da çay ta­rı­mı­nın sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni, çayın ka­li­te ve ve­ri­mi­ni teh­dit edi­yor. Bizim bu pro­jey­le ön­ce­lik­li he­de­fi­miz, bu ko­nu­da tüm pay­daş­lar nez­din­de far­kın­da­lık ya­rat­mak. Üre­ti­ci­den baş­la­ya­rak, böl­ge­de çay ta­rı­mı­nın için­de olan, etki sa­hi­bi kim varsa, tüm ke­sim­le­re bu alan­da­ki bi­lim­sel ger­çek­le­ri ve alı­na­bi­lecek ted­bir­le­ri ak­tar­mak. Doğu Ka­ra­de­niz’de çayın bugün de, ge­le­cek­te de bölge in­san­la­rı­na kat­kı­sı­nın de­va­mı için güç­le­ri­mi­zi bir­leş­tir­me­miz ge­re­ki­yor” dedi. 

“Top­rak yoksa, çay da yok; bu pro­je­nin he­de­fi çö­zü­mün üre­ti­ciy­le bir­lik­te bu­lun­ma­sı”

     1960’lı yıl­lar­da tüm Tür­ki­ye’de çay bah­çe­le­ri­nin

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık