Akla gelen ilk markayız

Tüketicilerimizden gelen talepler doğrultusunda yeni ürünlerini geliştirdiklerini söyleyen Doğadan Marka Müdür Berrak UYTUN; Doğadan’ın tüketicileri ile ilişkisinin en büyük kazanımı; bitki, meyve ve poşet çay denince ilk akla gelen marka olmak. olduğunu söyledi

Akla gelen ilk markayız

Doğadan tam 77 ürünle tüketicisine ulaşıyor. Asıl pazar lideri olduğu bitki ve meyve çaylarında tüketici isteklerine hiç azımsanmayacak derecede önem veriyor. Tüketiciden gelen talepler doğrultusunda ürünlerini geliştiriyor. Tüketicileriyle aralarında oluşan bu bağın sonucunda, poşet çay deyince akla ilk olarak  Doğadan markasının geliyor olmasını en büyük kazanım olarak görüyorlar. Ahmet Albayrak röportajı.

Tü­ke­ti­ci­le­ri­ni­zin gö­rüş­le­ri ürün plan­la­ma­nı­zı ne kadar et­ki­li­yor?

Bitki ve meyve çayı ka­te­go­ri­si­nin ku­ru­cu ve lider mar­ka­sı ola­rak tam 40 yıl­dır tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin yaşam ka­li­te­si­ne kat­kı­da bu­lu­nan sağ­lık­lı, ye­ni­lik­çi ve lez­zet­li ürün­ler su­nu­yo­ruz. İno­vas­yon, Do­ğa­dan’ın 40 yıl­lık sür­dü­rü­le­bi­lir ba­şa­rı­sı­nın ar­dın­da yatan en önem­li et­ken­ler­den biri. Ancak her ne kadar dün­ya­da­ki trend­le­ri takip edi­yor olsak da, aka­de­mik des­tek al­dı­ğı­mız AR&GE ya­pı­mız ile yeni ve özgün for­mül­ler ge­liş­tir­sek de Do­ğa­dan için asıl ino­vas­yon tü­ke­ti­ci­nin zih­nin­de baş­lı­yor. Ürün ge­liş­tir­me sü­re­ci­miz­de çıkış nok­ta­mız; tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin istek ve ih­ti­yaç­la­rı­nı tes­pit etmek ve bu doğ­rul­tu­da onlar için fayda sağ­la­ya­cak ürün­ler sun­mak as­lın­da. Dü­zen­li ola­rak tü­ke­ti­ci araş­tır­ma­la­rıy­la ‘tü­ke­ti­ci­mi­zin neye ih­ti­ya­cı var?’ bunu tes­pit di­yo­ruz. Böy­le­ce her yıl ka­te­go­ri­de fark ya­ra­tan yep­ye­ni ürün­le­ri­mi­zi tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin be­ğe­ni­si­ne su­na­bi­li­yo­ruz.

Do­ğa­dan ola­rak bitki ve meyve çay­la­rı, siyah çay, bitki şe­ke­ri, dem­len­miş soğuk çay ve meyve pü­re­si ola­rak 5 ana ka­te­go­ri­de top­lam­da 77 ürün ile tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­ze ula­şı­yo­ruz. Bitki ve meyve çay­la­rın­da 46 fark­lı ürü­nü­müz bu­lu­nu­yor. Beyaz çay­dan yeşil çaya, form çay­la­rın­dan vü­cu­dun di­ren­ci­ne des­tek olan bitki çay­la­rı­na kadar günün her anın­da des­tek ola­bi­le­ce­ği­miz bir­çok se­çe­ne­ği­miz var.

Do­ğa­dan’ın tü­ke­ti­ci­le­ri ile iliş­ki­si­nin en büyük ka­za­nı­mı; bitki, meyve ve poşet çay de­nin­ce ilk akla gelen marka olmak.

 

"Sağ­lık­lı yaşam için tü­ke­til­mek is­te­nen yeşil çayı, ne yazık ki buruk ta­dın­dan do­la­yı çoğu ki­şi­nin iç­mek­te zor­lan­dı­ğı­nı ve hatta vaz­geç­ti­ği­ni gör­dük. Bu nok­ta­dan ha­re­ket­le “keşke yeşil çay içe­bil­sem” di­yen­le­re özel Yu­mu­şak İçimli Yeşil Çay’ı tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin be­ğe­ni­si­ne sun­duk."

 

Do­ğa­dan yu­mu­şak içim­li yeşil çay­la­rı pi­ya­sa­ya sür­me­niz­de tü­ke­ti­ci­le­ri­ni­zin görüş ve öne­ri­le­ri ne kadar et­ki­li oldu?

Do­ğa­dan Yu­mu­şak İçimli Yeşil Çay aile­si, tü­ke­ti­ci­le­ri­miz­den gelen ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da ge­liş­ti­ri­len ürün­le­re en doğru ve en son örnek. Bil­di­ği­niz üzere her geçen gün yük­se­len sağ­lık­lı yaşam tren­di içe­ri­sin­de yeşil çay tü­ke­ti­mi, ciddi bir yere sahip. Bi­lim­sel araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da ka­nıt­lan­mış bir­çok fay­da­sıy­la yeşil çay, en çok ter­cih edi­len ka­te­go­ri ürün­le­rin­den biri. 

Do­ğa­dan ola­rak yine tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin gö­rüş­le­ri­ni din­le­di­ği­miz bir ça­lış­ma­da; tü­ke­ti­mi­nin bu denli fay­da­lı ol­du­ğu­na ina­nıl­ma­sı­na kar­şın yeşil çayın ta­dı­na dair ta­lep­ler ol­du­ğu­nu gör­dük. Sağ­lık­lı yaşam için tü­ke­til­mek is­te­nen yeşil çayı, ne yazık ki buruk ta­dın­dan do­la­yı çoğu ki­şi­nin iç­mek­te zor­lan­dı­ğı­nı ve hatta vaz­geç­ti­ği­ni gör­dük. Bu nok­ta­dan ha­re­ket­le “keşke yeşil çay içe­bil­sem” di­yen­le­re özel Yu­mu­şak İçimli Yeşil Çay’ı tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin be­ğe­ni­si­ne sun­duk.

Şimdi Yu­mu­şak İçimli Yeşil Çay aile­mi­ze iki yeni ürün daha ek­le­dik, Ya­se­min­li ve Zen­ce­fil-Li­mon­lu. Emi­niz ki; Do­ğa­dan’ın yeni üye­le­riy­le yeşil çayın içimi hiç bu kadar yu­mu­şak, tadı hiç bu kadar lez­zet­li ol­ma­mış­tı.

Pazar araş­tır­ma­sı ya­par­ken ve de­va­mın­da yeni bir ürün çı­ka­ra­cak­ken ne gibi ça­lış­ma­lar ya­pı­yor­su­nuz. Bu sü­reç­ten biraz bah­se­der mi­si­niz?

Her şey­den önce far­kın­da bir marka ol­ma­nız ge­re­ki­yor. Bu da sa­de­ce Tür­ki­ye’deki değil dün­ya­da­ki ge­liş­me­le­ri ve trend­le­ri takip et­me­niz­le müm­kün. Trend ta­ki­bi­nin yanı sıra dü­zen­li ola­rak tü­ke­ti­ci­le­ri­miz­le bi­ra­ra­ya gel­di­ği­miz et­kin­lik­ler­de ve araş­tır­ma plat­form­la­rın­da; on­la­rı, ih­ti­yaç­la­rı­nı ve is­tek­le­ri­ni de din­li­yo­ruz. Çay ko­nu­sun­da uzman Ar-Ge eki­bi­miz­le Türk damak ta­dı­na en uygun şe­kil­de for­mü­las­yon­lar ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Diğer yan­dan Do­ğa­dan ürün­le­ri­nin özgün ge­liş­tir­me sü­reç­le­ri için Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­mız kap­sa­mın­da ec­za­cı­lık fa­kül­te­le­ri­nin “Far­ma­kog­no­zi ve Fi­to­te­ra­pi Ana Bilim Dal­la­rın­dan” bi­lim­sel des­tek alı­yo­ruz.

İno­va­tif ça­lış­ma­la­rı­nız devam edecek mi? Ya­kın­da yeni ürün­ler gö­re­bi­lecek miyiz?

Do­ğa­dan’ı 40 yıl­lık yol­cu­lu­ğun­da zir­ve­de tutan, her zaman sek­tö­rün li­de­ri ve ön­cü­sü ol­ma­sı­nı sağ­la­yan en önem­li nokta mar­ka­nın DNA’sında uz­man­lı­ğı ve ka­li­te an­la­yı­şı ile var olan ino­vas­yon oldu. Dün­ya­ca ünlü ödül­le­re sahip Bü­yü­lü Bohça se­ri­si, şe­ker­siz Bitki Şe­ker­le­ri ve Dem­len­miş Soğuk Çay­la­rı­nı Do­ğa­dan’ın ino­va­tif bakış açı­sı­nın en önem­li so­nuç­la­rı ola­rak gös­te­re­bi­li­riz.

Dün­ya­da­ki trend­ler de­ğiş­tik­çe bu ka­te­go­ri­de yeni ürün­ler ol­ma­ya devam edecek. Do­ğa­dan da her­za­man ki gibi Tür­ki­ye’de pazar li­de­ri ko­nu­mu ve AR&GE ça­lış­ma­la­rıy­la Türk tü­ke­ti­ci­si­nin ta­lep­le­ri­ne ve damak zev­ki­ne en uygun lez­zet­le­ri su­na­ca­ğı yeni ürün­le­riy­le trend­le­ri be­lir­le­me­ye devam edecek. Bunun en güzel ör­ne­ği ola­rak da; keşke yeşil çay içe­bil­sem di­yen­ler için ta­sar­la­dı­ğı­mız Yu­mu­şak İçimli Yeşil Çay aile­si­nin 2 yeni üyesi Ya­se­min­li ve Zen­ce­fil-Li­mon­lu, Mayıs ayı iti­ba­rıy­la satış nok­ta­la­rın­da ye­ri­ni alı­yor.

Tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin ter­cih­le­ri­ne yön veren ye­ni­lik­çi yak­la­şı­mı­mız ve 40 yıl­lık uz­man­lı­ğı­mız­dan gelen bilgi bi­ri­ki­mi ile yine bir ilki; Do­ğa­dan Zen­ce­fil-Ih­la­mur-Bal­lı’yı da bu ay içe­ri­sin­de tü­ke­ti­ci­le­ri­miz­le bu­luş­tu­ru­yo­ruz.
 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık