7 YILDA 1 LiRA ZAM

Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Faruk Çelik, 2016 yılı yaş çay alım fi­ya­tı­nın yüzde 12,03'lük ar­tış­la 1,77 li­ra­ya çı­ka­rıl­dı­ğı­nı, 13 kuruş des­tek­le­me primi de ek­len­di­ğin­de üre­ti­ci­nin eline 1,90 lira ge­çe­ce­ği­ni açık­la­dı. Böy­le­ce 2009 yı­lın­da des­tek­le­me­ler­le bir­lik­te 90,5 kuruş ola­rak açık­la­nan yaş çaya 7 yılda ki­log­ram ba­şı­na bir lira zam ya­pıl­mış oldu.

7 YILDA 1 LiRA ZAM

Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Faruk Çelik, 2016 yılı yaş çay alım fi­ya­tı­nın yüzde 12,03'lük ar­tış­la 1,77 li­ra­ya çı­ka­rıl­dı­ğı­nı, 13 kuruş des­tek­le­me primi de ek­len­di­ğin­de üre­ti­ci­nin eline 1,90 lira ge­çe­ce­ği­ni açık­la­dı.

Çelik, ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğün­de dü­zen­le­nen, 2016 Yılı Yaş Çay Alım Kam­pan­ya­sı açı­lış tö­re­nin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, 3 Mayıs'ta ÇAY­KUR'un yaş çay alı­mı­na baş­la­dı­ğı­nı, bu güne kadar 75 bin ton ürün al­dı­ğı­nı ifade etti.

Çelik, eli na­sır­lı çay üre­ti­ci­le­ri­ni hiç­bir zaman mağ­dur et­me­dik­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak, "2015 yı­lın­da bil­di­ği­niz gibi yaş çayın ki­log­ra­mı 1 lira 58 ku­ruş­tu. 12 ku­ruş­luk prim des­te­ği ile bir­lik­te üre­ti­ci­nin eline 1,70 lira ge­çi­yor­du." dedi.

ÇAY­KUR ola­rak, çay fi­ya­tı­nı hep enf­las­yo­nun üze­rin­de be­lir­le­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Çelik, şöyle devam etti:

"Bütün et­ki­le­ri de­ğer­len­dir­dik­ten sonra 2016 yılı yaş çay fi­ya­tı­nı 1,58 li­ra­dan 1,77 li­ra­ya çı­ka­ra­rak yüzde 12,03'lük bir artış ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Enf­las­yo­nun yüzde 6,5 ol­du­ğu dik­ka­te alı­nır­sa yüzde 12,03'lük ar­tı­şın ne an­la­ma gel­di­ği­ni he­pi­niz tah­min eder­si­niz. Kü­mü­la­tif ola­rak 13 ku­ruş­luk des­tek­le­me fi­ya­tı­nı da koy­du­ğu­muz­da top­lam­da üre­ti­ci­nin eline 1,90 lira ge­çe­cek­tir."

ÇAY­KUR, ÜRE­TiCiLE­RiN GÜ­VEN­CE­SiDiR

Çelik, 1940'lı yıl­lar­da baş­la­nan çay üre­ti­mi­nin Doğu Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın temel geçim kay­na­ğı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Tür­ki­ye'nin dünya yaş çay üre­ti­min­de 8. sı­ra­da, kuru çay üre­ti­min­de ise 6. sı­ra­da yer al­dı­ğı­nı ifade eden Çelik, çayın üze­ri­ne kar yağan dün­ya­da­ki tek ülke olan Tür­ki­ye'de yılda 1 mil­yon-1 mil­yon 300 bin ton yaş çay üre­til­di­ği­ni kay­det­ti.

Böl­ge­de 202 bin üre­ti­ci­nin 762 bin dekar alan­da çay ta­rı­mı yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Çelik, ÇAY­KUR'un üre­ti­ci­le­rin gü­ven­ce­si ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

Hü­kü­me­tin bütün ta­rım­sal ürün­ler­de ol­du­ğu gibi çay üre­ti­ci­le­ri­ne de des­tek­le­ri­ni sür­dür­dü­ğü­nü kay­de­den Çelik, "Yaş çay des­tek­le­me primi ola­rak geçen yıl 159 mil­yon li­ra­lık ödeme ya­pıl­dı. 1994 yı­lın­dan iti­ba­ren baş­la­yan bu­da­ma taz­mi­na­tı öde­me­le­rin­de ise 2015 yı­lın­da 118 mil­yon li­ra­lık ödeme sağ­lan­dı. Dekar ba­şı­na ya­pı­lan 11 li­ra­lık mazot des­te­ği öde­me­si de sür­dü­rü­lü­yor. İyi tarım uy­gu­la­ma­la­rı yapan üre­ti­ci­le­re dekar ba­şı­na 50 lira, or­ga­nik tarım için ise dekar ba­şı­na 100 lira ola­rak öde­me­ler de sür­dü­rü­lü­yor. Ge­lecek ay­lar­da or­ga­nik çay üre­ti­mi nok­ta­sın­da des­tek­le­me po­li­ti­ka­la­rın­da üre­ti­ci­le­ri mem­nun edecek önem­li de­ği­şik­lik­ler ola­cak." diye ko­nuş­tu.

KO­TA­DA ÜRE­TiCiNiN ALEY­HIiNE BiR GE­LiŞ­ME­YE MÜ­SA­ADE ET­ME­YiZ

Bi­rin­ci sür­gün ko­ta­sı­nın bu yıl 400 ki­log­ram ola­rak açık­lan­dı­ğı­nı kay­de­den Çelik, "Tek çay alı­cı­sı ÇAY­KUR değil. ÇAY­KUR'un bu yıl yaş çayın yüzde 65'ini alım ka­pa­si­te­si­ni de­ğer­len­dir­dik. Do­la­yı­sıy­la ne­re­dey­se üçte iki­le­re yak­la­şan bu oran son de­re­ce önem­li. Yani bu ko­ta­da üre­ti­ci­nin aley­hi­ne bir ge­liş­me söz ko­nu­su olur­sa Sayın Genel Mü­dü­rüm bu ko­ta­nın üze­rin­de oy­na­ya­cak­sı­nız üre­ti­ci le­hi­ne." şek­lin­de ko­nuş­tu.

ÖZEL SEKTÖR HASSAS DAVRANMALI

Özel sek­tör yaş çay tem­sil­ci­le­ri­ne de ses­le­nen Çelik, "Her­ke­sin çayı de­ğe­rin­den al­ma­sı ge­re­ki­yor. Buna dik­kat ede­ce­ğiz. Bu son de­re­ce önem­li. Bu­ra­da bir emek sarf edi­yo­ruz. Bunu kim­se­nin göz ardı et­me­me­si ge­re­ki­yor. Bir diğer konu ise öde­me­le­rin makul bir süre içe­ri­sin­de ol­ma­sı önem arz edi­yor. Para dı­şın­da bir ödeme ara­cı­na baş­vu­rul­ma­ma­sı önem­li. Bin­di­ği­miz dalı kes­me­ye­lim, üre­ti­ci ile sa­na­yi­ci­yi bir­bi­rin­den ayır­mak söz ko­nu­su değil. Üre­ti­ci ve sa­na­yi­ci; biri ol­ma­dan di­ğe­ri ol­mu­yor. Bu üç hu­sus­ta özel sek­tö­rü­mü­zün has­sa­si­ye­ti­ni ha­tır­la­tı­yo­rum. Eli na­sır­lı üre­ti­ci­le­ri­mi­zin mağ­du­ri­ye­ti­nin orta ve uzun va­de­de as­lın­da sa­na­yi­ci­mi­zin mağ­du­ri­ye­ti ol­du­ğu nok­ta­sın­da da hem­fi­ki­riz." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Top­lan­tı­ya Rize Va­li­si Ersin Ya­zı­cı, AK Parti Rize mil­let­ve­kil­le­ri Hasan Karal, Hik­met Ayar, Osman Aşkın Bak ve ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü İmdat Süt­lü­oğ­lu'nun yanı sıra sivil top­lum tem­sil­ci­le­ri ile ÇAY­KUR ça­lı­şan­la­rı ka­tıl­dı.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık