En büyük sorun istikrarsızlık

Çay sektöründeki sorunların başında satış piyasasındaki istikrarsızlık olduğunu söyleyen Neşe Çay Marmara Bölge Müdürü Evren Onay, Çay sektöründeki sorunları, Neşe Çay’ın inovatif çalışmalarını Çay Dünyası Gazetesi’ne değerlendirdi.

En büyük sorun istikrarsızlık

Özel Sek­tör fir­ma­la­rı ge­nel­lik­le ürün ge­liş­tir­me ve yeni ürün­ler yapma ko­nu­sun­da çok is­tek­li değil ancak Neşe Çay kısa za­man­da bir çok ye­ni­li­ğe imza attı. Bun­lar­da da önem­li bir rol üst­len­di­niz. Çaya olan il­gi­niz nasıl baş­la­dı.

2006 yı­lın­da Ata­türk Üni­ver­si­te­si gıda mü­hen­dis­li­ği bö­lü­mün­den mezun oldum. Çay­kur’da uzun süre hiz­met veren Ba­ba­mın; “çay’a bu­laş­ma oğlum yazı, hafta sonu, sa­ba­hı, ge­ce­si yok­tur” sö­zü­nü din­le­me­ye­rek Neşe Çay fir­ma­sın­da so­rum­lu yö­ne­ti­ci ola­rak gö­re­ve baş­la­dım. 

Araş­tır­ma­yı seven, ye­ni­lik­çi ve yap­tı­ğım ye­ni­lik­le­rin, ürün­le­rin in­san­lar ta­ra­fın­dan be­ğe­nil­me­sin­den büyük mut­lu­luk duyan bir yapım var. Çay ül­ke­miz­de sa­de­ce siyah çay ola­rak bi­li­ni­yor fakat çay­dan daha neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni gör­dük­çe çay­dan vaz­ge­çe­mez bir çay sever insan ha­li­ne gel­dim ve her geçen sene yap­tı­ğı­mız yeni ürün­ler ve pro­je­ler­le de­mi­mi­zi ala­rak yo­lu­mu­za devam et­mek­te­yiz. 

2014 yı­lın­da İstan­bul­da özel bir çay fir­ma­sı­na geçiş yap­tım. Ça­lış­ma­ya baş­la­dı­ğım yerde üre­tim yoktu. Üre­tim­siz hayat dü­şü­ne­me­yen ben yine yol­la­rı Neşe Çay ile bir­leş­ti­re­rek ‘Neşe Çay İstan­bul’da’ pro­je­siy­le çay se­ver­le­re, se­ve­cek­le­re, se­vip­te sev­di­ği­nin far­kın­da ol­ma­yan­la­ra ça­yı­mı­zı sun­ma­ya karar ver­dik.

Neşe Çay ürün yel­pa­ze­si­ne beyaz çayı ek­le­yen ilk fir­ma­lar­dan biri. Beyaz Çayın üre­tim aşa­ma­sın­da kar­şı­laş­tı­ğı­nız zor­luk­lar ne­ler­di?

Neşe çay fir­ma­sı ye­ni­li­ğe açık bir firma. Hatta söyle di­ye­bi­li­rim ki sun­du­ğu­muz ürün­ler ha­ri­cin­de bir çok yeni ürünü ken­di­miz dem­le­yip afi­yet­le ne­şe­mi­zi bu­lu­yo­ruz. Beyaz çayda 2010 yı­lın­da yeşil çay de­ne­me­le­rin­den elde et­ti­ği­miz bir ürün. Beyaz çay­dan sonra yeşil çay tane, oolong çayı ve dem­le­me dı­şın­da direk ye­ni­le­bi­lir matc­ha ça­yı­nı­da (yeşil çay unu) ürün yel­pa­ze­mi­ze ek­le­dik. Bunun dı­şın­da çaylı ku­ra­bi­ye, don­dur­ma ve bak­la­va­da işin ca­ba­sı.

He­de­fi­miz beyaz çayla bir­lik­te çayı çe­şit­len­dir­mek, çaya katma değer kat­mak ve yö­re­mi­zin büyük öl­çü­de geçim kay­na­ğı olan çayı dünya çay pa­za­rın­da hak et­ti­ği yere ulaş­tır­mak. Bence ça­yı­mız bunu faz­la­sıy­la hak edi­yor.

Üre­tim aşa­ma­sın­da kar­şı­la­tı­ğı­mız en büyük sorun ham­mad­de­nin te­mi­ni di­ye­bi­li­riz. Beyaz çay be­lir­li dö­nem­ler­de ve 3-4 gün­lük bir sü­reç­te top­la­nan ol­duk­ça zah­met­li bir ürün. Bu zor­luk­la­rı üre­ti­ci­yi bi­linç­len­di­re­rek ve ge­rek­li alt ya­pı­sı­nı sağ­lam­laş­tı­ra­rak her sene üre­tim mik­ta­rı­nı kat­la­ya­rak aş­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.

Beyaz Çay sizde ikiye ay­rı­lı­yor. Altın iğne ve gümüş iğne ola­rak isim­len­dir­miş­si­niz. Ara­la­rın­da da be­lir­li bir fiyat farkı var. Bu fark nedir?

Beyaz çay bizim ilk göz be­be­ği­miz. Bu yüz­den kul­lan­dı­ğı­mız am­ba­la­jın ka­li­te­si­ne kadar her şe­yiy­le çok de­tay­lı bir şe­kil­de il­gi­le­ni­yo­ruz. Gümüş iğne ürünü Doğu Ka­ra­de­niz flo­ra­sın­da ye­ti­şen çay bit­ki­sin­den elde edi­len bir ürün. Altın iğne ise özel bir çe­lik­le­me aşı yön­te­miy­le, sa­de­ce be­lir­li bir tar­la­da sı­nır­lı sa­yı­da ye­ti­şen bir ürü­nü­müz. Altın iğne gümüş iğ­ne­ye na­za­ran daha iri ya­pı­da ve daha çok tüy­cü­ğe sahip. İki fark­lı çay bit­ki­si oluşu ve sı­nır­lı sa­yı­da üre­ti­mi ne­de­niy­le fiyat fark­la­rı oluş­mak­ta­dır.

Çay sek­tö­rün­de­ki en büyük sorun nedir? Siz bu so­run­la­ra nasıl bir çözüm sun­ma­yı dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Şuan çay sek­tö­rün­de­ki en büyük so­run­la­rın ba­şın­da satış pi­ya­sa­sın­da­ki is­tik­rar­sız­lık ge­li­yor. Ör­ne­ğin iki firma dü­şü­ne­lim ikisi de aynı ka­li­te­de ve de­ğer­ler­de çay üre­ti­yor ama bu fir­ma­lar pi­ya­sa şart­la­rın­dan do­la­yı fark­lı satış po­li­ti­ka­sıy­la fark­lı fi­yat­lar­da sa­tış­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yor. Bu ko­nu­lar­la il­gi­li çay bor­sa­sı ça­lış­ma­la­rı sür­mek­te. Uma­rım ki en kısa za­man­da borsa oluş­tu­ru­lur ve çay üre­ti­ci­le­ri hak et­tik­le­ri emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı alır­lar.

Yeni çay se­zo­nu­na iliş­kin plan­la­rı­nız neler? Yeni pro­je­le­ri­niz var mı?

Beyaz çay, yeşil çay, yeşil tane, oolong çayı, matc­ha çayı(yeşil çay unu) ve pa­tent ça­lış­ma­sı­nı yap­tı­ğı­mız dal çay, önü­müz­de­ki gün­ler­de yeşil çaylı krem, maske ve sa­bun­la da ye­ni­le­bi­lir ürün­ler ar­dın­dan sü­rü­le­bi­lir ürün­le­ri tü­ke­ti­ci­ni be­ğe­ni­si­ne su­na­ca­ğız.

Yap­tı­ğı­mız ürün­ler dı­şın­da her zaman araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me­miz devam et­mek­te. Çayın içi­le­bir ve ye­ni­le­bi­lir­li­ği dı­şın­da al­ter­na­tif ürün ola­rak gı­da­la­ra ka­tıl­ma­sı ko­nu­sun­da ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor.

Yeni pro­je­ler ve sürp­riz­le­ri­miz­le çay sek­tö­rün­de far­kın­da­lık ya­rat­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Şuan pa­tent aşa­ma­sın­da olan ürü­nü­mü­zü bir son­ra­ki sa­yı­nız­da ga­ze­te­niz ara­cı­lı­ğıy­la çay sek­tö­rüyle paylaşmak isterim. 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık