Dünya 'ÇAYLA' tanışacak

Tür­ki­ye’de çay pa­za­rı­nın ya­rı­dan faz­la­sı­nı elin­de bu­lun­du­ran ÇAY­KUR, yeni konsept çay evi mar­ka­sı “Çayla” ile dünya ça­pın­da bir çay evi oluş­tur­ma­yı he­def­li­yor. Çayla ilk şubesini İstanbul'da açtı.

Dünya 'ÇAYLA' tanışacak

Çay­kur, Çayla’nın ilk iki şu­be­si­ni İstan­bul Ana­do­lu Ya­ka­sı'nda Cad­de­bos­tan ve Göz­te­pe’de açtı. Çayla ma­ğa­za­la­rı ile Türk kül­tü­rü­nün önem­li bir par­ça­sı olan çayın ek­se­nin­de, yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­da bir sos­yal mekan oluş­tur­ma­sı amaç­lı­yor. 

Çayla’da başta ge­le­nek­sel çay olmak üzere, bitki çay­la­rı ve özgün for­mül­lü çay ka­rı­şım­la­rı ile çaya eşlik eden yi­ye­cek­ler bu­lu­nu­yor. Aynı za­man­da el­li­nin üze­rin­de fark­lı çay çe­şi­di bu­lu­nu­yor. Kla­sik Türk Çayı'nın yanı sıra, Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­dan yö­re­sel lez­zet­ler de kah­val­tı­ya eşlik edi­yor. Yeni nesil çay zin­ci­ri olan Çayla’nın he­de­fi bir kaç yıl için­de yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­da hızla şu­be­leş­mek. Mayıs ayı içe­ri­sin­de 3. Şube ile Tuzla Ma­ri­na, yaz ay­la­rın­da da ilk yurt­dı­şı ma­ğa­za­sı olan Mekke hiz­me­te gi­recek. Mekke ma­ğa­za­sı­nın Hac zi­ya­re­ti­ne ye­tiş­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor. Mekke’den sonra Me­di­ne ve daha sonra da New York, Çayla’nın he­def­le­ri ara­sın­da.

Çayla ça­yev­le­ri için ge­le­nek­sel ve mo­dern çiz­gi­le­rin bir arada kul­la­nıl­dı­ğı özgün bir mi­ma­ri kon­sept ge­liş­ti­ril­di.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü İmdat Süt­lü­oğ­lu, Çayla mar­kas ile, Türk çay kül­tü­rü­nü önce Tür­ki­ye’de, sonra da tüm dün­ya­da yay­gın­laş­tır­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni, Çayla’nın Türk çay kül­tü­rü­nü an­lat­mak için en uygun plat­form ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Açı­lış­ta ko­nu­şan Süt­lü­oğ­lu söz­le­ri­ne şöyle devam etti. "Ön­ce­lik­le çok mutlu ol­du­ğu­mu be­lir­mek is­te­rim. Uzun yıl­lar­dır üze­rin­de ça­lış­mış ol­du­ğu­muz önem­li pro­je­mi­zi artık ha­ya­ta ge­çir­dik. Bugün ikin­ci ma­ğa­za­mı­zı açı­yo­ruz. Mayıs ayın­da da Tuz­la-Ma­ri­na’da üçün­cü ma­ğa­za­mı­zı aça­ca­ğız. Bu ma­ğa­za­lar bizim ilk göz ağ­rı­la­rı­mız. Ma­ğa­za­la­rı­mız, ge­nel­de çay kon­sept­li fakat aynı za­man­da çok zen­gin me­nü­le­re sahip. Her ke­si­me hitap eden ma­ğa­za­la­rı­mız­la bir­lik­te hem kendi çay kül­tü­rü­mü­zü ya­şa­ta­ca­ğız hem de çay ge­le­ne­ği­mi­zi ulus­la­ra­ra­sı dü­ze­ye ta­şı­ya­ca­ğız. As­lın­da bütün dünya ül­ke­le­ri­ne ta­şı­ya­ca­ğı­mız çok güçlü bir zin­ci­rin ilk adım­la­rı­nı bu­ra­da atmış ola­ca­ğız. İlk yurt­dı­şı çay evi­mi­zi de Mekke’de Kur­ban Bay­ra­mı’nda aç­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Çünkü hacca ve um­re­ye giden va­tan­daş­la­rı­mız Türk çayı içe­me­mek­ten ya­kı­nı­yor­lar­dı. Yani çay orası için bir ih­ti­yaç­tı. Mekke’den sonra Me­di­ne, ar­dın­dan New York da ikin­ci aya­ğı­mız ola­rak ilk plan­la­rı­mız ara­sın­da yer alı­yor. Bu şe­kil­de devam ede­rek dün­ya­nın tüm önem­li mer­kez­le­rin­de bu­lun­muş ola­ca­ğız. Hem kül­tü­rü­mü­zü ta­nı­tıp hem de bay­ra­ğı­mı­zı dal­ga­lan­dır­mış ola­ca­ğız. Bunun ya­nı­sı­ra da ülke ola­rak da ih­ra­ca­tı­mı­zı des­tek­le­miş ola­ca­ğız”

“ÇAYLA, ÇOK BÜYÜK BİR İHTİYAÇTI”

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü İmdat Süt­lü­oğ­lu Çayla’nın Türk çay se­ver­ler için çok önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, “Çayla” için, “as­lın­da çay odak­lı ben­zer bir kon­sept ol­ma­dı­ğı için Tür­ki­ye’de ve dün­ya­da ya­pı­lan ilk ça­lış­ma di­ye­bi­li­riz. Ge­nel­lik­le bütün ka­fe­ler kahve üze­ri­ne ku­rul­muş du­rum­day­dı. Türk halkı da dün­ya­da en çok çay tü­ke­ten ve bir o kadar çok çay seven bir top­lum. Bu yüz­den as­lın­da bu bizim için büyük bir ih­ti­yaç­tı. Çayın ya­nın­da aynı za­man­da gıda çe­şit­le­ri­miz de hem çok zen­gin hem de çok fark­lı ola­cak. Çay pud­ra­sıy­la ya­pıl­mış çay esans­lı yi­ye­cek­le­ri­mi­zi su­na­ca­ğız. ÇAY­KUR ola­rak da üze­ri­ne ça­lış­tı­ğı­mız sıfır ka­lo­ri­li ürün­le­ri­mi­zi ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz” dedi.

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık