Cumhurbaşkanı çaylıkta

Rize'deki te­mas­la­rı­nı sür­dü­ren Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, Zi­ra­at Çay Bah­çe­si'ni zi­ya­ret ede­rek eşi Emine Er­do­ğan ve beraberindeki bürokratlarla bir­lik­te çay ha­sa­dı yaptı.

Cumhurbaşkanı çaylıkta

Rize'deki te­mas­la­rı­nı sür­dü­ren Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, Zi­ra­at Çay Bah­çe­si'ni zi­ya­ret ede­rek eşi Emine Er­do­ğan ile bir­lik­te çay ha­sa­dı yaptı.

     Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, be­ra­be­rin­de eşi Emine Er­do­ğan, Ba­kan­lar Faruk Çelik, Vey­sel Eroğ­lu, TBMM Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man, yük­sek yargı men­sup­la­rı ile bir­lik­te ÇAY­KUR’a ait Zi­ra­at Çay Bah­çe­si’ne çıktı. Bu­ra­da eline çay ma­ka­sı ala­rak bir süre çay kesen Er­do­ğan çifti ar­dın­dan mi­sa­fir­le­ri ile bir­lik­te çay bah­çe­sin­de çay içti.

     Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ve eşi Emine Er­do­ğan, Çay­kur'a ait Zi­ra­at Çay Bah­çe­si'ne geçti. TBMM Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man ile Yar­gı­tay, Da­nış­tay ve Sa­yış­tay baş­kan ve üye­le­ri­nin de bu­lun­du­ğu alan­da Çay­kur Genel Mü­dü­rü İmdat Süt­lü­oğ­lu ile kurum ça­lı­şan­la­rı ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Er­do­ğan, çay tar­la­sın­da eşi Emine Er­do­ğan ile bir­lik­te ma­kas­la çay top­la­dı. Top­la­dı­ğı çay­la­rı se­pe­te döken Er­do­ğan çay ha­sa­dı ile il­gi­li bil­gi­ler aldı. Er­do­ğan'a çay tar­la­sın­da TBMM Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man, Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Faruk Çelik, Orman ve Su İşleri Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu ile Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Gül­de­met Sarı da eşlik etti.

     Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ar­dın­dan ko­nuk­la­rı ile bir­lik­te çay içe­rek soh­bet etti. ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü İmdat Süt­lü­oğ­lu Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'a ve mi­sa­fir­le­ri­ne çay ve ÇAY­KUR hak­kın­da bil­gi­ler verdi. ÇAY­KUR ola­rak ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­dan ör­nek­ler ak­tar­dı. 

“ÇAY­KUR İnşal­lah ulus­la­ra­ra­sı re­ka­bet­te çak daha iyi bir ko­nu­ma gelir”

     Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da: " Te­men­ni edi­yo­rum bun­dan son­ra­ki sü­reç­te gerek da­hil­de ge­rek­se ih­ra­cat­ta ÇAY­KUR İnşal­lah ulus­la­ra­ra­sı re­ka­bet­te çak daha iyi bir ko­nu­ma gelir. Hem çe­şit­li­li­ğin­de hemde ka­li­te­de bu ar­tış­la be­ra­ber de re­ka­bet­te ina­nı­yo­rum ki çok daha iyi ko­nu­ma ge­le­cek­tir. Va­tan­da­şı­mı­zın geç­miş­te çek­ti­ği çi­le­le­ri bi­li­yo­ruz. Çay­la­rın de­re­le­re, de­ni­ze dö­kül­dü­ğü dö­kül­dü­ğü za­man­la­rı bi­li­yo­ruz. Allah'a hamd olsun artık öyle çayın de­re­ye dö­kül­me­si gibi bir şey söz ko­nu­su değil. Bun­dan do­la­yı çok mut­lu­yuz. Emeği geçen ar­ka­daş­la­rı­mı­zı, Genel Mü­dü­rüy­le ve tüm yö­ne­ti­ci ar­ka­daş­la­rı­mız­la ve is­tih­dam­da sağ­la­dık­la­rı ba­şa­rıy­la ken­di­le­ri­ni kut­lu­yo­rum. " dedi.
     

     Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, bir ga­ze­te­ci­nin, çayın ilk ha­sa­dı ol­du­ğu­nu söy­le­me­si üze­ri­ne, “18 gün oldu, bu tabii bi­rin­ci hasat, doğru. Buna biz ‘Mayıs Çayı’ deriz ve Mayıs çayı şu anda baş­la­dı, devam edi­yor. Ya­rı­yı geç­miş va­zi­yet­te­yiz ve en fazla ha­sa­dı Mayıs ça­yın­da alı­rız. İkinci ha­sat­ta biraz daha düşer, biraz aza­lı­yor ama üçün­cü ha­sat­ta ciddi ma­na­da düşer. ‘Dör­dün­cü hasat’ diye bir şey ne­re­dey­se yok gi­bi­dir zaten. Bu sene fi­yat­lar­dan Ri­ze­li hem­şeh­ri­le­ri­min çok mem­nun ol­du­ğu­nu duy­dum, ha­yır­lı olsun in­şal­lah” diye ko­nuş­tu.

     Ka­ra­de­niz ka­dın­la­rı­nın çay ha­sa­dın­da­ki eme­ği­nin so­rul­ma­sı üze­ri­ne ise Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “O tar­tı­şıl­maz da es­ki­den benim Ri­ze­li hanım kar­deş­le­rim, an­ne­le­ri­miz filan çok daha büyük çile çe­ki­yor­du. Şu anda bu ya­pı­lan top­la­ma­yı onlar el­le­riy­le ya­par­lar­dı” dedi.

“Çocukluğumda çay topladım”

     Beyaz çayın da çık­tı­ğı­nı söy­le­yen Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, beyaz çayı basın men­sup­la­rı­na gös­ter­di. Beyaz çayın yaş hal­de­ki ki­log­ra­mı­nın 400 lira, iş­len­mi­şi­nin ise 4 bin lira ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, üre­ti­mi­nin ise çok az ol­du­ğu­nu ifade etti. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, ço­cuk­lu­ğun­da çay top­la­yıp top­la­ma­dı­ğı so­ru­su­na ise “Çok az. Ana­cı­ğım­la be­ra­ber” ce­va­bı­nı verdi.

     Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, daha sonra eşi Emine Er­do­ğan ile “ste­via” (şeker otu) bit­ki­si­nin bu­lun­du­ğu bö­lü­me ge­çe­rek, ha­sa­dı­nı yaptı. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, bit­kiy­le il­gi­li ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü İmdat Süt­lü­oğ­lu'ndan bilgi aldı. Emine Er­do­ğan da hasat ya­par­ken, “Allah be­re­ket ver­sin in­şal­lah, bol ka­zanç­lar” di­le­ğin­de bu­lun­du.

    Daha ön­ce­le­ri sa­de­ce dev­le­tin sek­tö­re ola­rak hiz­met ver­di­ği bir alan iken şimdi özel sek­tö­rün­de bu ala­nın içe­ri­sin­de ol­du­ğu bir plat­form var. bun­dan do­la­yı ken­di­le­ri­ni tek­rar teb­rik edi­yo­rum. ba­şa­rı­la­rı­nın ar­ta­rak de­va­mı­nı di­li­yo­rum." dedi.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 1

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık