Çaykur arsasına kavuştu

ÇAY­KUR’un Ar­ha­vi Kavak Kö­yün­de satın al­dı­ğı 97 dö­nüm­lük ar­sa­nın tapu devir tes­lim tö­re­ni ya­pıl­dı. Tapu devir tes­lim tö­re­ni, Kavak Köyü'nde Ar­ha­vi Kay­ma­kam'ı Şeref Aydın, Ar­ha­vi Be­le­di­ye Baş­ka­nı Coş­kun He­ki­moğ­lu, AK Parti Art­vin Mil­let­ve­ki­li İsra­fil Kışla, Çay­kur Genel Mü­dü­rü İmdat Süt­lü­oğ­lu, Genel Müdür Yar­dım­cı­la­rı Sü­ley­man Pı­nar­baş, Dr. Tur­gay Turna, Yusuf Ziya Alim, Çay­kur Daire Baş­kan­la­rı ve va­tan­daş­la­rın ka­tı­lı­mı ile ger­çek­

Çaykur arsasına kavuştu

ÇAY­KUR’DAN BAŞKA BİRŞEYİMİZ YOK

     Art­vin’de kamu adına ÇAY­KUR’dan başka ya­tı­rım yapan başka bir ku­ru­mun ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten AK Parti Art­vin Mil­let­ve­ki­li İsra­fil Kışla: “Bugün an­lam­lı bir tö­ren­le bir ara­da­yız ger­çek­ten Ar­ha­vi için ta­ri­hi bir gün. Bu­gü­ne ka­vuş­tu­ran Mevla’ma ham­dol­sun Ar­ha­vi’ye güzel bir eser nasip oldu. Ben ilk önce Genel Mü­dü­rü­mü­ze te­şek­kür ede­rek söz­le­ri­me baş­la­mak is­ti­yo­rum. ÇAY­KUR Art­vin’de kamu adına en büyük ya­tı­rım­la­rı olan en fazla işçi is­tih­dam eden bir ku­ru­mu­muz. Kamu adına Art­vin’de ÇAY­KUR’dan başka da bir şe­yi­miz yok. Bunun bü­yü­tül­me­si nok­ta­sın­da ve yeni ya­tı­rım­lar nok­ta­sın­da da ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü­müz İmdat Bey Art­vin adına ne tek­lif gö­tür­düy­sek hep­si­ne olum­lu yak­la­şa­rak Art­vin’e sahip çıkma nok­ta­sı­na biz­le­re yap­mış ol­du­ğu bu kat­kı­la­rın­dan do­la­yı ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Faruk Çelik abi­mi­ze de hu­zur­la­rı­nız­da te­şek­kür edi­yo­rum bu te­si­sin Ar­ha­vi’miz için ÇAY­KUR ca­mi­ası için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.”

BÜ­YÜ­YÜP GELİŞEN BİR ÇAY­KUR HAM­LESİ, BİR ÇAY­KUR YA­TI­RI­MI

     Açı­lış tö­re­nin­de bir ko­nuş­ma yapan Ar­ha­vi Be­le­di­ye Baş­ka­nı Coş­kun He­ki­moğ­lu bu ya­tı­rı­mın bölge için çok önem­li bir ya­tı­rım ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ya­tı­rı­mı bü­yü­yüp ge­li­şen bir ÇAY­KUR ham­le­si, bir ÇAY­KUR ya­tı­rı­mı ola­rak ni­te­le­yen Baş­kan He­ki­moğ­lu: “İlçe­miz için böl­ge­miz için, Art­vin’imiz için çay üre­ti­ci­le­ri için çok an­lam­lı ve daha da önem­li­si özel­de Kavak Köyü ge­nel­de çay üre­ti­ci­le­ri için çok önem­li ve an­lam­lı güzel bir gün­de­yiz. Bi­li­yor­su­nuz çay bizim geçim kay­na­ğı­mız. Bu­ra­da daha ileri tek­no­lo­ji ile yük­sek ka­pa­si­te de Çay­kur’un ih­ti­ya­cı olan böl­ge­nin ih­ti­ya­cı olan her­ke­sin ih­ti­ya­cı olan üssün olu­şa­ca­ğı güzel bir ar­sa­nın üze­rin­de­yiz. El­bet­te ki çay üre­ti­ci­le­ri ka­za­na­cak.”

BU KADAR KISA SÜ­RE­DE OLA­CA­ĞI­NI TAHMİN ETMİYOR­DUM

      Gö­re­ve gel­dik­le­rin­de bunun ken­di­le­ri­nin ha­ya­li ol­du­ğu­nu, bu kadar kısa sü­re­de ger­çek­leş­ti­ği­ne ken­di­le­ri­nin de şa­şır­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Coş­kun He­ki­moğ­lu: “ Bu bizim il­çe­mi­zin ha­ya­liy­di. Ben 5 yıl önce ar­ka­daş­la­rım­la soh­bet eder­ken sonuç alana kadar her­ke­sin takip ede­ce­ği en önem­li ko­nu­dur diye pay­laş­mış­tım. İtiraf edi­yo­rum ki bu kadar erken sonuç ala­ca­ğı­mı­zı tah­min et­mi­yor­dum. Bu­ra­da emeği geçen bu ar­sa­nın satın alın­ma­sı­na onay veren Sayın Ba­ka­nı­mız Faruk Çelik’e te­şek­kür edi­yo­ruz. Ama onun ön­ce­sin­de bu ko­nu­yu oraya sunan, ÇAY­KUR’a hamle yap­tı­ran, ÇAY­KUR’un uf­ku­nu açan de­ğer­li hem­şe­ri­miz Sayın Genel Mü­dü­rü­müz İmdat Süt­lü­oğ­lu Beye çok te­şek­kür edi­yo­rum. Sayın mil­let­ve­ki­li­mi­ze bu ko­nu­yu arz et­ti­ği­niz­de O da bu ko­nu­yu en önem­li gün­dem mad­de­si ola­rak ele al­dı­lar. Sayın Genel Mü­dü­rü­müz ile bir­lik­te ko­nu­yu üst ma­kam­la­ra ta­şı­dı­lar. Bu ar­sa­nın ÇAY­KUR’un ol­ma­sı­nı sağ­la­dı­lar. Sayın Mil­let­ve­ki­li­miz İsra­fil Kışla Beye de çok te­şek­kür edi­yo­rum. Her türlü so­run­la­rı çözen ve bü­yü­yüp ge­li­şen bir ÇAY­KUR ham­le­si, bir ÇAY­KUR ya­tı­rı­mı, he­pi­mi­ze ha­yır­lı olsun.

BÖLGE VE ÇAY­KUR’UMUZ İÇİN DE­ĞERLİ BİR YA­TI­RIM

     Ar­ha­vi’ye çok de­ğer­li bir eser ÇAY­KUR’a da de­ğer­li bir mülk ka­zan­dır­dık­la­rı­nı söy­le­yen Genel Müdür İmdat Süt­lü­oğ­lu: “Bugün önem­li bir gün güzel Art­vin’imi­zin şirin Ar­ha­vi il­çe­si­ne çok güzel bir eser ka­zan­dır­mış bu­lun­mak­ta­yız. Ha­yır­lı uğur­lu olsun. ÇAY­KUR’umuza ve Ar­ha­vi’mize çok de­ğer­li bir mülk ka­zan­dır­mış olduk hep be­ra­ber. İnşal­lah bu­ra­da da bun­dan sonra ÇAY­KUR ola­rak çok et­ki­li çok fay­da­lı hiz­met­le­ri ge­liş­tir­me­nin pe­şin­de ola­ca­ğız. Bu­ra­sı Yüz dö­nü­me yakın ar­sa­sıy­la ka­pa­lı alan­la­rıy­la ÇAY­KUR’a çok ciddi kat­kı­lar sağ­la­ya­cak bir yer. Bu­ra­sı hemen aktif ola­rak bize hiz­met ve­recek bir alan. Lo­jis­tik ola­rak ih­ti­ya­cı­mı­zı kar­şı­la­ya­cak bi­na­la­ra sahip. Çok aktif kul­la­na­ca­ğı­mız, çok fay­da­lı bir alan ha­li­ne ge­ti­re­ce­ğiz in­şal­lah bu­ra­yı. Kat­kı­sı olan, hiz­me­ti olan her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum. Art­vin Mil­let­ve­ki­li İsra­fil Kışla Beyin çok et­ki­li yakın ta­ki­bi oldu. An­ka­ra’daki iş­lem­le­ri­mi­zi çok hızlı bir şe­kil­de hal­let­ti­ler. Ken­di­le­ri­nin çok emeği kat­kı­sı var.”

ÇAY­KUR KÜ­ÇÜL­MÜ­YOR BÜ­YÜ­ME­YE DEVAM EDİYOR

     ÇAY­KUR’un ka­pa­si­te­si­nin bü­yü­dü­ğü gibi alan ola­rak da kü­çül­me­di­ği­ni ak­si­ne bü­yü­dü­ğü­nü be­lir­ten Genel Müdür İmdat Süt­lü­oğ­lu: “ ÇAY­KUR’un bün­ye­sin­den çıkan yer­le­rin çok üs­tün­de alan­lar ve ka­pa­lı alan­lar ka­zan­dır­mış olduk. Çay­kur kü­çül­mü­yor. Alan ola­rak da bü­yü­me­ye, ge­niş­le­me­ye devam edi­yor ka­pa­si­te­mi­zin bü­yü­dü­ğü gibi. Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı­mız, hem­şe­ri­miz Sayın Faruk Çelik Bey’e de çok te­şek­kür edi­yo­rum. Bu ala­nın Ar­ha­vi’mize böl­ge­mi­ze ve ül­ke­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.”

Tö­re­ne ka­tı­lan köy sa­kin­le­ri bu­ra­da daha önce ya­pı­lan te­si­se karşı çık­tık­la­rı­nı ancak bu­ra­nın ÇAY­KUR ta­ra­fın­dan satın alın­ma­sın­dan son de­re­ce mem­nun ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek Çay­kur Genel Mü­dü­rü İmdat Süt­lü­oğ­lu’na te­şek­kür et­ti­ler.

Tö­re­nin so­nun­da ar­sa­nın ta­pu­su Genel Müdür İmdat Süt­lü­oğ­lu’na tes­lim edil­di.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık