Çay tadımcılarıyla çayın kalitesi yükselecek

Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen "Çay Tadım Eği­ti­mi" ile 95 kur­si­yer çay ta­dım­cı­sı ol­ma­ya hak ka­zan­dı.

Çay tadımcılarıyla çayın kalitesi yükselecek

Çay tadım ko­nu­sun­da kendi ala­nın­da uzman Doç Dr. Mus­ta­fa Ak­bu­lut, Akın Ka­mi­loğ­lu, Eyüp Ka­ra­kuş, Sel­çuk Azman ta­ra­fın­dan iki haf­ta­lık te­orik ve uy­gu­la­ma­lı ola­rak çayın demi, rengi, sert­li­ği, aro­ma­tik özel­li­ği ile kuru çayın gö­rün­tü­sü eği­ti­mi ve­ril­di. Eği­tim­le­ri ba­şa­rı ile ta­mam­la­yan 95 kur­si­ye­re Borsa'da dü­zen­le­nen tö­ren­le 'çay ta­dım­cı­sı' bel­ge­le­ri tö­ren­le tak­dim edil­di.

     Çay sek­tö­rün­de ça­lı­şan ve ça­lış­mak is­te­yen zi­ra­at mü­hen­dis­le­ri, kim­ya­ger­ler, çay eks­per­le­ri ve çaya gönül ver­miş ki­şi­le­rin ka­tıl­dık­la­rı eği­ti­mi­nin so­nu­cun­da çay sek­tö­rün­de çay ta­dım­cı­sı ola­rak; çayın de­mi­nin rengi, de­mi­nin sert­li­ği, de­mi­nin aro­ma­tik özel­lik­le­ri ve kuru çayın gö­rün­tü­sü gibi kri­ter­le­rin be­lir­len­me­sin­de görev ala­cak­lar. Çay ta­dım­cı­la­rı test et­tik­le­ri bir çay üze­rin­de de­ğer­len­dir­me ya­ya­bil­mek için çayı tat­tık­la­rın­dan iyi bir tat alma özel­li­ği­ne de sahip ol­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Çay ta­dım­cı­la­rı­nın tat­tık­la­rı çay­la­rı da bir son­ra­ki ta­dı­mı olum­suz yönde et­ki­le­ye­ce­ği için yut­ma­ma­la­rı ge­re­ki­yor.

"En baş­ta­ki he­de­fi­miz ise dün­ya­ya açıl­mak­tır"

     Çay Tadım eği­ti­miy­le il­gi­li açık­la­ma yapan Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan, ha­zır­la­dık­la­rı ben­zer pro­je­ler ile Türk ça­yı­nın ka­li­te pa­ra­met­re­le­ri­ni en üst se­vi­ye­le­re çı­kar­tıp dün­ya­ya açıl­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Er­do­ğan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, "Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı ola­rak bu pro­je­le­ri des­tek­le­me­mi­zin al­tın­da bazı he­def­le­ri­miz ya­tı­yor. Üze­ri­ne tek kar yağan çay olan ve dün­ya­nın en doğal çayı olma özel­li­ği olan Türk ça­yı­nın dün­ya­ya açıl­ma­sı, ka­li­te pa­ra­met­re­le­ri­nin daha da yük­sel­til­me­si, üre­ti­min ve tü­ke­ti­min art­tı­rıl­ma­sı­nı he­def­li­yo­ruz. En baş­ta­ki he­de­fi­miz ise dün­ya­ya açıl­mak­tır. Bu pro­je­ler ile ka­li­te de­ğer­le­ri­mi­zi yu­ka­rı­ya ta­şı­ya­rak he­def­le­ri­mi­ze ulaş­ma yo­lun­da eli­mi­zi güç­len­dir­mek is­ti­yo­ruz. Çay ta­dım­cı­lı­ğı pro­je­le­ri­nin il­ki­ni 2010 yı­lın­da ger­çek­leş­tir­miş­tik. Eği­tim­den geçen 50 ar­ka­da­şı­mı­zı 36'sı sek­tör­de is­tih­dam edil­di. Bu proje ile bir­lik­te bir son­ra­ki pro­je­le­rin­de ön adı­mı­nı ha­zır­la­mış olduk" şek­lin­de ko­nuş­tu.

Ahmet Albayrak çay tadımcılığı yolunda ilk adımını attı

     Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen çay tadım eği­ti­milerine ka­tı­lan Çay Dün­ya­sı Ga­ze­te­si Haber Müdür Ahmet Al­bay­rak bir hafta süren te­orik ve uy­gu­la­ma­lı eği­tim­le­ri ta­mam­la­ya­rak çay ta­dım­cı­sı bel­ge­si­nin sa­hi­bi oldu. Bu tarz ça­lış­ma­la­rın çay sek­tö­rü­ne ivme ka­zan­dır­dı­ğı­nı söy­le­yen Al­bay­rak, "Türk çay sek­tö­rü son yıl­lar­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la alt­ya­pı ek­sik­lik­le­ri­ni birer birer ta­mam­lı­yor. Bu­ra­da yine Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı baş­rol oy­nu­yor. Borsa çay sek­tö­rün­de çok önem­li bir yere sahip. Ancak bor­sa­nın da be­lir­li yap­tı­rım sı­nır­la­rı var bu sı­nır­lar içe­ri­sin­de Baş­kan Meh­met Er­do­ğan ön­der­li­ğin­de Rize Ticaret Borsası ekibi çok önem­li iş­le­re imza atı­yor­lar. Bu pro­je­de bunun en büyük gös­ter­ge­si­dir. Çay ta­dım­cı­la­rı çay ye­tiş­ti­ren ül­ke­le­rin ol­maz­sa ol­ma­zı. Şuan ül­ke­miz­de sa­yı­la­rı az olsa da Çay bor­sa­sı ku­rul­du­ğun­da sek­tör daha çok çay ta­dım­cı­sı­na ih­ti­yaç du­ya­cak" şek­lin­de ko­nuş­tu.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık